İcra-İflas Hukukunun diğer adı, cebri icra hukukudur. Cebri icra, borçların Devlet kuvveti/yardımı ile zorla yerine getirilmesidir.

         Borçlular, borçlarını hiçbir zorlama olmadan ihtiyari şekilde ifa ederken, bir takım maddi zorluklar veya kötü niyetli düşüncelerle bazen bu borçlarını ifa edemez veya ifa etmeyi tercih etmezler. Bu şekilde, borcun süresinde ifa edilmemesi halinde, Devlet gücünün yardımı gerekmektedir. Bu yardımı ise Devlet, icra ve iflas organlarıyla yerine getirmektedir.

         İcra-iflas hukuku, mahkeme ilamıyla kazanılan hak ve alacakların alacaklıya ifa edilmesi açısından büyük önem taşısa da, mahkeme ilamı olmaksızın “takip hukukunun” pratik usulü sayesinde de alacaklar tahsil edilebilmektedir.

Bazen de haksız takip ve borçlara maruz kalınırken, bunlardan zarar görmeden kurtulmak da icra ve iflas hukukuna tam olarak hakim olmakla mümkün olacaktır.

         Kısacası, mevzuat, doktrin ve Yüksek Mahkeme bilgisinin büyük ölçüde önem kazandığı icra-iflas hukukunda alacaklı ve borçlunun haklarının en iyi şekilde uygulanabilmesini, yılların getirdiği tecrübe ve birikim sayesinde etkin şekilde ve makul sürede sağlamaktayız.