VEKALET

VEKALETNAME

          Leh ve aleyhimde/aleyhimizde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C.yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni/bizi temsile hak ve menfaatlerimizi korumaya, her türlü uzlaşma talep ve yapmaya, bu hususta gerekli belgeleri imzalamaya ve talebe, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, vergi dairelerinden her türlü belgeyi talep ve almaya, davalar açmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, her nev’i dilekçe ve evrakları beni/bizi temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, feshi ihbar ve ihtara, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, Bilirkişi vasıtasıyla inceleme talebinde bulunmaya, bilirkişi/lerce düzenlenecek rapora itiraza, yeniden keşif ve inceleme talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, Yerel Mahkemeler, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay,  Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde takip yapmaya, dava açmaya, gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesini istemeye, arşivli, arşivsiz adli sicil kaydı almaya, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzlaşmaya ve uzlaşmamaya ve bu hususlarda tutanakları imzaya,  sözleşmeleri feshe ve feshin ihbarına, ihtarname göndermeye, gönderilen ihtarnamelere cevap vermeye, protesto keşide etmeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni/bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal  işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya, Nüfus Müdürlüklerine dilekçeler vermeye, almaya, işlem yapmaya,  tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, davayı tam veya kısmen ıslaha, yemin teklif etmeye, yemini kabul, iade ve redde,  haczi kaldırmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, AHZU-KABZA , SULH VE İBRAYA, DAVAYI KABULE VEYA REDDE, DAVADAN VE İCRADAN  FERAGATE, FERAGATI DAVAYI KABULE, TEMYİZDEN FERAGATE, TEMYİZDEN FERAGATİ KABULE, yargılamanın iadesini istemeye, hakimlerin fiilleri nedeniyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, gerekli tüm harçları yatırmaya, Mahkeme ve icra dosyalarından  kambiyo senetlerini teslim almaya, teslim etmeye bu yetkilerin bir kısmı ve tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya münferiden ayrı ayrı kullanmak üzere, İstanbul Barosuna 15916 sicil numarası ile kayıtlı 16973829500 T.C. kimlik numaralı Beylerbeyi mah. Arabacılar Sok. No:12 Kat:3 Üsküdar/İstanbul adresindeki Av. Murat Başman, 16949830370 T.C. kimlik numaralı Av.Fatma Yüksel Başman ve 67207026516 T.C. kimlik numaralı Av.Evrim Kocaoğlu birlikte ve ayrı ayrı tarafımdan/tarafımızdan vekil tayin edildi.

VEKALET VEREN/LER :

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>