www.istasyonlaw.com İnternet sitemizi yayına soktuğumuzdan bu yana, istasyoncular hakkında verilen idari para cezalarına faiz işlemeyeceğini, bu sebeple cezayı geç ödemenin ekonomik olarak ek bir yük getirmeyeceğini, verilen cezalara karşı idari dava açmalarını, ancak kesinleşmesi halinde ödemekle sorumlu olduklarını önemle vurguladık.

Ayrıca dava açma süreci  içerisinde yasal düzenlemelerde lehe değişiklikler olması halinde bundan yararlanacaklarını, bu sebeple verilen idari para cezalarına karşı mutlaka dava açılması gerektiğini de belirttik.

Nitekim 28.02.2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi gazete’de yayınlanan “Maden kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la yapılan değişikliklerle, 28.02.2019 tarihi itibariyle Kurul kararına bağlanmış ancak tahsilatı tamamlanmamış olan idari para cezaları, işlenen fiil için bu Kanunla birlikte daha düşük bir idari para cezası uygulanmasının öngörülmesi halinde, ilgili vergi dairesince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin, 5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ilgili bentlerinde belirlenmiş olan asgari maktu hadden tahsil edilir. Kısmen veya tamamen tahsil edilen iadri para cezaları iade edilmez.

Özetle, EPDK tarafından verilen idari para cezalarından 28.02.2019 tarihi itibariyle ödenmemiş, kısmen ödenmiş olup da bakiye kısmı  5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin,  5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ilgili bentlerinde belirlenmiş olan asgari maktu haddin üzerinde ise sadece asgari haddi ödemekle yükümlü olacaktır.

Bütün bu sebeplerle, EPDK tarafından düzenlenen idari para cezaları hakkında dava açılması bayilerin lehine olacaktır.